Patna, BR-Bhatehari Rural

Branch Address: C/O- Rakesh kumar Singh, Baank Bhatehari, Byapur, Maner, BR 801503
Branch Timing: Session 1 (9:00 AM – 11:20 AM), Session 2 (11:20 AM – 1:40 PM), Session 3 (2:05 PM – 4:25 PM)
Classroom PIN 801503D 
Facilitator
Abhishek Kumar 
Abhishek.Kumar.Bhatehari@feaindia.org 
Territory Manager Ashish Kumar Patna 9097382393
Area Manager Sagar Prabhakar 6201825542
Regional Manager Anuj Singh Anuj.Singh@FEAIndia.org