Nuh-Shahabpur

Branch Address: Mahmood House, Near Sadak Wali Masjid, Shahabpur, Firozpur Jhirka, HR 122104
Branch Timing: Session 1 (9:00 AM – 11:20 AM), Session 2 (11:20 AM – 1:40 PM), Session 3 (02:05 PM – 4:25 PM)
Classroom PIN 122104F
AM Facilitator
Sofiya Khan
Sofiya.Khan@feaindia.org
Territory Manager Amit Kumar 8595926470
Area Manager Avishek Singh 8826646885
Regional Manager Neetu Mann 9910190777