Nuh-Shahabpur

Branch Address: Mahmood House, Near Sadak Wali Masjid, Shahabpur, Firozpur Jhirka, HR 122104
Branch Timing: Session 1 (10:00 AM – 12:30 PM), Session 2 (12:30 PM – 3:00 PM), Session 3 (3:30 PM – 6:00 PM)
Classroom PIN 122104F
Facilitator
Sofiya Khan
Sofiya.Khan@feaindia.org
Territory Manager Firoj Khan 9813811002
Area Manager Avishek Singh 8826646885