Bharatpur-Sogar Rural

Branch Address: Chaudhary Thok, Sonkh Road, Sogar, Kumher, Bharatpur, RJ 321001
Branch Timing: Session 1 (11:20 AM – 1:40 PM), Session 2 (2:05 PM – 4:25 PM), Session 3 (5:00 PM – 7:20 PM)
Classroom PIN 321001B 
Facilitator
Gautam Sharma 
Gautam.Sharma.32100B@feaindia.org 
Territory Manager Yogesh Shah 7535062660
Area Manager Arpita Rathi 8433429608
Regional Manager Anuj Singh Anuj.Singh@FEAIndia.org