Bharatpur-Sogar Rural

Branch Address: Chaudhary Thok, Sonkh Road, Sogar, Kumher, Bharatpur, RJ 321001
Branch Timing: Session 1 (9:00 AM – 11:20 AM), Session 2 (11:20 AM – 1:40 PM), Session 3 (02:05 PM – 4:25 PM)
Classroom PIN 321001B
AM Facilitator
Gautam Sharma
Gautam.Sharma.32100B@feaindia.org
Territory Manager Krishna Kumar 7037334266
Area Manager Surbhi Chaudhary 7060306442